Par regbija, futbola u.c. laukumiem Upesciemā.

Daudzi novada iedzīvotāji būs pamanījuši, ka Garkalnes novada Upesciemā jau daudzus gadus notiek dažādas sacensības regbijā, futbolā un petankā.

Un domāju, ka daudzi būs pamanījuši, ka vasaras laikā futbola/regbija laukums tiek regulāri laistīts un pļauts. Šī gada pavasarī jau laicīgi tika atvestas granīta šķembas petankas laukumā. Tas viss jau ir ļoti jauki, ka Upesciema centrā ir sakopta un sakārtota vide.

Protams nav īstas skaidrības, kurš par to visu maksā un cik ar to visu nodarbojas novada iedzīvotāji?

Pavērojot, lielajā laukumā nav nācies redzēt skolēnus skrienam, vai arī mazos futbolistus trenējamies. Vienīgie laukumi, kur redzēti skolēni un pirmsskolnieki ir mākslīgā seguma futbola laukums vai aiz Muižas esošais basketbola laukums.

2009.gada LR Valsts kontrole veica pārbaudi Garkalnes novada domē un šeit neliels ieskats, kas konstatēts Upesciema sporta laukumu sakarā:

15.1. Ieguldot Berģu pamatskolas sporta laukuma izbūvē Ls 84 582

54.4. Par sporta laukuma ierīkošanu un ceļu seguma ierīkošanu 2008.gadā Dome ar vienu komersantu ir slēgusi astoņus līgumus par kopējo summu Ls 49 055,06 (bez PVN). Dome nav rīkojusi vienu iepirkuma procedūru par līdzīgiem darbiem, bet gan vienā gadījumā piemērojusi cenu aptauju, trijos gadījumos ir bijis iepirkums, kuru paredzētā līgumsumma bija lielākā par Ls 1 000, bet mazāka par Ls 10 000, bet četros gadījumos iepirkuma procedūra nav veikta vispār. Par darbu izpildi saskaņā ar grāmatvedības datiem šim komersantam samaksāti Ls 49 055,06 (bez PVN).

Līgumu slēgšana par sporta laukuma ierīkošanu un ceļu seguma ierīkošanu

Nr. p.k Iepirkuma procedūra Iepirkuma priekšmets Līguma datums Līguma summa (Ls bez PVN) Līguma summa (Ls ar PVN)
1. Mazais iepirkums* Šķembu-grants maisījuma izlīdzināšana Berģu pamatskolas sporta laukumā Upesciemā 07.04.2008 6 060,00 7 150,80
2. Nav Upesciema futbollaukuma paplašināšana 12.05.2008 907,00 1 070,26
3. Nav Smilts transportēšana uz Upesciema sporta laukumu 13.05.2008 951,00 1 122,18
4. Mazais iepirkums* Žoga ierīkošana ap futbollaukumu ar mākslīgo segumu Upesciemā 22.12.2008 4 386,00 5 175,48
5. Mazais iepirkums* Berģu pamatskolas sporta laukuma ar šķembu segumu ierīkošana 01.09.2008 7 870,00 9 286,60
6. Nav Apmaļu uzstādīšana futbollaukumam ar mākslīgo segumu 10.12.2008 984,96 1 162,25
7. Nav Metāla žoga demontāža, liekās grunts, zaru, sakņu un celmu izvešana pie futbollaukuma ar mākslīgo segumu Upesciemā 11.12.2008 989,10 1 167,14
Kopā   22148,06   26134,71

 

Berģu pamatskolas sporta laukuma ierīkošana

Konstatējumi

Revīzijas laikā konstatēts, ka Garkalnes novada dome 2008.gadā ir noslēgusi kopumā divpadsmit līgumus par dažādu būvdarbu veikšanu Berģu pamatskolas sporta laukuma ierīkošanai kopsummā par Ls 84 582. 61. Berģu pamatskolas sporta laukuma izveidei nav izstrādāts kopējais būvprojekts. 2006.gada 5.oktobrī izstrādāts detalizēts sporta laukuma virskārtas un nogāzes ziemeļu daļā izveidošanas projekts un par šiem darbiem 2007.gada 24.oktobrī saņemta būvatļauja Nr.2840/07. 62. Dome 2008.gada 1.septembrī ar SIA „Garkalnes grants” (vienotais reģistrācijas Nr.40003486521) noslēgusi līgumu, kas paredz, ka uzņēmējs apņemas veikt Berģu pamatskolas sporta laukuma ar šķembu segumu ierīkošanu 31m x 47m jeb 1 460 m2 kopsummā Ls 9 286,60 vērtībā.

Normatīvais akts 34 nosaka, ka, lai dokumentam būtu juridisks spēks, tajā ir jābūt šādiem rekvizītiem:

  1. dokumenta autora nosaukumam;
  2. dokumenta datumam;
  3. dokumenta izstrādāšanas, izdošanas, pieņemšanas vai parakstīšanas vietas nosaukumam;
  4. parakstam.

2008.gada septembra mēnesī sastādīts izpildīto darbu pieņemšanas akts Nr.9, aktā nav norādīts tā sastādīšanas un parakstīšanas datums. Aktā norādīts, ka veikti šādi darbi.

Berģu pamatskolas sporta laukuma ierīkošana

Darbu nosaukums Vienību izmēri Daudzums Vienības cena, Ls Izpildīto darbu izmaksas (Ls bez PVN)
Dzīvžoga un krūmu nožogojuma, sakņu izrakšana, aizvešana uz izgāztuvi tm 50 7,00 350,00
Metāla žoga demontāža tm 50 6,00 300,00
Zemes virskārtas norakšana vidēji 0,5 m un aizvešana uz izgāztuvi m3 985 1,80 1 773,00
Drenējošā smilts slāņa ierīkošana vidēji 0,35 m biezumā m2 1 460 2,30 3 358,00
Betona apmaļu uzstādīšana uz betona pamata tm 50 15,50 775,00
Dolomīta šķembu seguma ierīkošana vidēji 0.2 m biezumā m2 1 460 0,90 1 314,00
Kopā bez PVN: 7 870,00
PVN 18%: 1 416,60
Kopā: 9 286,60

 

33 Likuma ,,Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pants. 34 Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumu Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” 18.punkts. 18

Veicot pārrēķinu konstatēts, ka zemes virskārtas noņemšana 1 460 m2 platībā un 0,5 m biezumā veidotu 730 m3 , savukārt 985 m3 norakta virskārta 1 460 m2 platībā, kā tas norādīts pieņemšanas – nodošanas aktā Nr.9, būtu bijusi 0,67 m biezumā. 66. Valsts kontrole saņēma sertificēta būvprojektu eksperta (būvprakses sertifikāta Nr.20- 544835) atzinumu, kurā norādīts, ka zemes virskārtas noņemšanai 0,67 m biezumā un dolomīta šķembu seguma ierīkošanai 0,2 m biezumā nepieciešamais laiks ir aptuveni 8 darba dienas36. 67. Dome 2008.gada 1.septembrī ar pašvaldības SIA „Garkalnes komunālserviss” (vienotais reģistrācijas Nr.40003708356) noslēgusi līgumu, kas paredz, ka izpildītājs apņemas izpildīt: šķembu iegādi, to transportēšanu un līdzināšanu Garkalnes novada domes Upesciema sporta laukumam kopsummā Ls 12 092,05 vērtībā. Par veikto darbu izpildi 2008.gada 16.oktobrī sastādīts nodošanas – pieņemšanas akts. Secinājumi 68. Tā kā Dome Berģu pamatskolas sporta laukuma izbūvei nav izstrādājusi kopējo projektu, revidenti nevarēja gūt pārliecību, ka Domes rīcība, ieguldot sporta laukuma izbūvē Ls 84 582, ir bijusi mērķtiecīga un lietderīga37.

Revidenti neguva pārliecību, ka pieņemšanas – nodošanas akts Nr.9 par septembra mēnesī veiktiem darbiem sniegta patiesa informācija, jo

  1. akts nesatur visus normatīvajā aktā 38 noteiktos rekvizītus, lai dokumentam būtu juridisks spēks;
  2. aktā sniegta pretrunīga informācija par veiktajiem zemes virskārtas norakšanas darbiem un iespējams, ka Dome veikusi samaksu aptuveni Ls 459 apmērā par neveiktiem darbiem.

Tā kā Dome vienā dienā 2008.gada 1.septembrī noslēgusi divus līgumus ar diviem dažādiem komersantiem – SIA „Garkalnes grants” un SIA „Garkalnes komunālserviss” par viena sporta laukuma ar šķembu segumu ierīkošanu kopsummā par Ls 21 378,65, pieņemšanas – nodošanas aktā Nr.9 par SIA „Garkalnes grants” veiktajiem darbiem nav norādīts datums, kā arī saskaņā ar sertificēta būvprojektu eksperta atzinumu SIA „Garkalnes grants” veikto darbu izpildei būtu nepieciešamas aptuveni 8 darba dienas, revidenti neguva pārliecību, ka minētie darbi ir veikti. 35 Izdots, saskaņā ar Latvijas būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas 2006.gada 26.jūlija lēmumu Nr.238. 36 Pieņemot, ka darbu veic 10 darbinieki. Grunts rakšana ar riteņu ekskavatoru Liebherr A900 ar kausa tilpumu līdz 0,8 m3 . Blietētas smilts pievešana ar frontālo riteņu ekskavatoru ar kausa tilpumu līdz 1,0 m3 . Blietētas šķembas pievešana ar frontālo riteņu ekskavatoru ar kausa tilpumu līdz 1,0 m3 . Smilti un šķembas blietē ar 150 kg vibroblieti. Izejas dati darbu veikšanai no “Būvdarbu izcenojuma kataloga 2008., ceturtā izdevuma. Darbu nosaukumi Nr.03-04202, Nr.03-01102 un Nr.03-01102. 37 Likuma ,,Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pants. 38 Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumu Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” 18.punkts. 19 Ieteikumi 71. Domei izvērtēt būvniecības darbu organizācijas, veikšanas un uzraudzības kārtību, lai nodrošinātu, ka rīcība ar pašvaldības finanšu līdzekļiem ir mērķtiecīga, lietderīga un likumīga.

Dokuments atrodams: http://www.lrvk.gov.lv/uploads/reviziju-zinojumi/2009/5.1-2-11_2009/zin_garkalne_30jul2009.pdf

FacebookTwitterGoogle+Dalīties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *