Kailcirte Garkalnes novada Berģos

Uz Garkalnes novada būvvaldes izsniegtas būvatļaujas pamata, 2014. gada jūnija sākumā tika veikta koku/meža izciršana 1,63ha platībā  Garkalnes Domei piederošajā zemes gabalā pie adreses ‘Mazā Lapu iela”.


Kā var ceļa izbūvei izcirst 1,63ha?

Vai drīkst atsākt meža izciršanu pirms detālplānojuma izstrādes?

Pēc Garkalnes novada domē atrodamā Meža apsaimniekošanas plāna, teritorijā auga vismaz 400m3 koku. 2014. gada 6.maijā, Garkalnes novada dome M.G. Bauzes –Krastiņa personā, bez jelkāda Domes lēmuma, parakstīja līgumu nr. 239, ar SIA „NEMORA”, ko parakstīja Līga Šuikovska- tā brīža Garkalnes novada mežziņa Kaspara Šuikovska meita. Līgumā nav norādīts kopējais izcērtamais apjoms, ir minēta tikai atmežošanas atļauja nr.923115, kā arī punktā 1.2. ir minēts, ka pēc darbu pabeigšanas viena mēneša laikā Izpildītājs nodod pasūtītājam 80m3 kokmateriālus, nogādājot par saviem līdzekļiem pasūtītāja norādītajā vietā. (Pēc informācijas no domes, tie ir tie, ko nogādāja uz Garkalni un vēlāk esot nodoti novada sociālā dienesta rīcībā un piegādāti novada maznodrošinātajiem, pensionāriem un invalīdiem). Savukārt līguma punktā 2.1. minēts, ka, kā atlīdzību par veikto darbu, SIA Nemora iegūst savā īpašumā platību notīrīšanas rezultātā iegūtos atdalīto koku likvīdās un nelikvīdās sastāvdaļas, tātad atlikušos aptuveni 320m3 iegūst SIA Nemora un Garkalnes novads par tiem nesaņem ne centa.

Kā var novērtēt kokus vērtībā 0EUR, kur foto materiāls un celmi liecina par kvalitatīvu koksni? (Vērtējumu ir veicis sertificēts vērtētājs)- laikam kāds „savējais”.

Izsekojot GRK mašīnas, ar kurām šie koki tika aizgādāti uz SIA „GRK”  noliktavu Vangažos. Aplūkojot iepirkumu cenas priedes apaļkokiem, kas bija cirsmas dominējoša suga, to cena ir ap 50EUR/m3, tātad Garkalnes kasē nav ienākuši ap 320m3x50EUR= 16 000EUR.

SIA „GRK”  īpašnieks ir Haralds Barviks, kā arī, pēc Lursoft pieejamās informācijas, patreizējais Garkalnes novada Domes priekšsēdētājs- M.G. Bauze- Krastiņš arī ir bijis šī uzņēmuma sastāvā, (Zemnieku savienība), kā arī Kaspars  Šuikovskis pirms kļuva par SIA Nemora valdes priekšsēdētāju arī ir bijis saistīts ar SIA GRK.  Kā arī SIA NEMORA 2012.gada decembrī ir atdalīta no SIA GRK, un Kaspars Šuikovskis tajā kļuva par valdes priekšsēdētāju.

Zemes gabals ir pašvaldības īpašumā, tātad koki ir pašvaldības īpašums. Saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu” noteikto pašvaldības mantu jāatsavina izsoles ceļā par iespējami augstāko cenu. Pašvaldība par šo atsavināšanu nav lēmusi. Priekšsēdētājs M.G. Bauze- Krastiņš šo lēmumu ir pieņēmis un līgumu parakstījis vienpersoniski. Vai tā drīkst rīkoties amatpersona, vai šeit tomēr netiek pārsniegtas savas pilnvaras?

Detālplānojums gatavs, publiskā apspriede beigusies, koki 1,63ha platībā izcirsti, savukārt detālplānojuma izstrādi 30.septembra Domes sēdē atcēla.

Šī lieta gan vēl nav beigusies, jo iedzīvotāji ir apstrīdējuši Garkalnes Domes izsniegto būvatļauju, kas izejot no Garkalnes novada domes tiesai iesniegtajiem materiāliem, ir pretlikumīga. Lai izsniegtu būvatļauju, ir jābūt Tehniskajam projektam un visiem Plānošanas Arhitektūras uzdevumā (PAU) norādītajiem skaņojumiem, taču tādu šim „projektam” uz izsniegšanas brīdi nebija.

Tiesas beidzās ar tiesas lēmumu, kurā Garkalnes novada domei norādīts par nepieciešamību atjaunot izcirsto mežu, likvidēt videi radīto kaitējumu, taču nekas nav darīts.

Sakarā ar to, ka lielo koku vairs nav, pavasaros apkārtējie iedzīvotāji novērojuši gruntsūdeņu celšanos un dažviet sāk veidoties purvs.

Un pie visa, tagad tur sāk veidoties arī izgāztuve.

Ļoti atvainojamies Jāņa Romāna kungam, par iepriekš publicēto nepatieso informāciju saistība ar SIA GRK!

18765163_1647757075256912_681555169_o18721563_1647757088590244_2114419186_o IMG_0858 18720954_1647757058590247_337557695_o

FacebookTwitterGoogle+Dalīties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *