Nekustamā īpašuma nodokļu atlaide

Garkalnes novada dome 2015. gada rudenī pieņēma lēmumu par nodokļu atvieglojumiem Garkalnes novadā deklarēto iedzīvotāju nekustamiem īpašumiem. Lai tos saņemtu, iedzīvotajiem jāiesniedz Garkalnes novada domē iesniegums.

Nodokļu atvieglojumus var saņemt arī uzņēmumi. Uzņēmumi, kuri vēlas saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, katru gadu iesniedz Garkalnes novada dome iesniegumu un šie iesniegumi tiek izskatīti Garkalnes novada domes sēdēs.

Nodokļu atlaides ik gadus saņem vairāki novadā esoši uzņēmumi kā piemēram:

A/S „WESS” (uzņēmums reģistrēts  Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 125, LV-2167), uz tai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgas ielā 2, Langstiņos (?) un Rīgas – Siguldas šoseja 2, Garkalnes novadā. Nekustamā īpašuma nodoklis par 2016.gadu minētajiem īpašumiem ir aprēķināts 13175.02 EUR apmērā. A/S „Wess” autocentrs „Toyota” 2015.gadā esot nodrošinājis 60 darba vietas, t.sk. Garkalnes iedzīvotājiem. Ir ieguldītas lielas investīcijas tehnoloģiju attīstībā un vides aizsardzības jautājumos (tas norādīts Garkalnes novada domes lēmumā). Jautājums ir: Uzņēmums nav reģistrēts Garkalnes novadā, cik novada iedzīvotāju ir nodarbināti šai uzņēmumā, un cik lielās un kādās tehnoloģijās ir veiktas investīcijas? Kā arī, vai Rīgas ielā 2, Langstiņos arī atrodas WESS autoserviss vai birojs?

Šī gada 23. februārī, atklāti balsojot „PAR” 13 , „PRET” 1 , „ATTURAS” nav, Garkalnes novada dome piešķīra A/S “WESS” abiem īpašumiem 50% nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, t.i. 6587.51EUR.

SIA „Stabils Projekts” ( zemes īpašnieks zemei, uz kuras atrodas  būvmateriālu veikals “Depo”) Rīgas – Siguldas šoseja 6 un Rožu prospekts 39, Garkalnes novads un SIA „Stabils Projekts” savā iesniegumā norādījis, ka jau vairākus gadus darbojas Garkalnes novadā, nodrošinot darbavietas un ekonomisko aktivitāti Garkalnes novada iedzīvotājiem. SIA „Stabils Projekts” šobrīd ir spējis nodrošināt uzņēmuma darbību, saglabājot gan darbavietas, gan arī Garkalnes novada ekonomiskajai un sociālajai videi nozīmīga objekta darbību. 2015.gadā uzņēmums ir godprātīgi veicis NĪN maksājumus un atbalstījis Garkalnes novada izglītības un sociālās dzīves aktivitātes

Domes lēmums:

Saskaņā ar Garkalnes novada Domes Saistošo noteikumu Nr.8 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Garkalnes novadā” 16.punktu juridiskām personām, kuras izbūvē Garkalnes novada teritorijā infrastruktūras objektus sabiedriskām vajadzībām par saviem līdzekļiem, var piemērot atvieglojumus 90% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. Nekustamā īpašuma nodoklis par 2016.gadu minētajam īpašumam ir aprēķināts par ēkām 52455.20 EUR un par zemi 10794.44 EUR apmērā.

Šī gada 23. februārī, atklāti balsojot „PAR” 13 , „PRET” 1 , „ATTURAS” nav, Garkalnes novada dome piešķīra SIA “Stabils Projekts” abiem īpašumiem 50% nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, t.i. 31624.82EUR

Uzņēmumā gan pēc pieejamiem datiem ir tikai 2 darbinieki un tie paši darbojas birojā Bauskas ielā 58a-408, Rīga, LV-1004.

Vai arī “DEPO” saņem kādu atlaidi nomas maksai? Kādas izglītības un sociālās aktivitātes ir atbalstītas un cik liela mērā?

 

Būtu jauki, ja arī šie uzņēmumi varbūt savos iesniegumos norādītu, cik novada iedzīvotāji viņu uzņēmuma strādā, kā arī norādītu, kas ir bijis tas, ko viņi ir atbalstījuši Garkalnes novadā.

 

Pašreiz vēl nav redzēts iesniegums no “Vitrum”, protams arī šeit būtu interesanti uzzināt, cik novada iedzīvotāju strādā šai uzņēmumā un kurš, un par kādu naudu uztur apkārtējo infrastruktūru.

Viens labs paraugs :

SIA „Balt Aliance” (Baltvilla), norādot, ka uzņēmuma strādā vairāki novada iedzīvotāji un kādiem mērķiem paredzēts izlietot šos atvieglojumus. Cik zināms, tad arī daudzi novada iedzīvotāji izmanto veselības centra sniegtos pakalpojumus.

Un tas ir tikai godīgi, ka novada uzņēmumiem, kuri nodarbina novada iedzīvotājus un dažādi atbalsta novada iedzīvotājus šādu atlaidi saņem.

 

Mēs esam par nodokļu atvieglojumiem, bet varbūt dažreiz būtu lietderīgi izvērtēt, vai atlaidi piešķirt, vai ne un cik lielā apmērā. Varbūt arī šai jomā varētu izstrādāt kritērijus, kā citās pašvaldībās. Kā zināms, nekustamā īpašuma nodokļi, iedzīvotāju ienākumu nodokļi ir tie, kas nodrošina mūsu pašvaldības darbinieku algas, infrastruktūras uzturēšanu un izveidi, skolu un bērnu dārzu izveidi un uzturēšanu. Mums, kā novada iedzīvotajiem ir tiesības prasīt atskaiti, kur un kā tiek tērēta MŪSU nauda.

FacebookTwitterGoogle+Dalīties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *